ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχει σκοπό την προαγωγή της Αθλητιατρικής Επιστήμης.

ΑΡΘΡΟ 2

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Σωματείο:
α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών ή και δημόσια, στις οποίες γίνονται ανακοινώσεις, επιδείξεις, διαλέξεις και κινηματογραφικές προβολές, για θέματα που ενδιαφέρουν την Ιατρική και τον Αθλητισμό. Επιδεικνύονται ασθενείς, παρασκευάσματα, καθώς και εργαλεία και μηχανήματα που έχουν σχέση με την Αθλητιατρική έρευνα και θεραπεία.
β) Διοργανώνει κοινές συνεδρίες με άλλα επιστημονικά Σωματεία καθώς και Αθλητιατρικά Συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
γ) Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς για Ιατρικά και Αθλητικά θέματα, που αθλοθετούνται από αυτή ή από άλλους δωρητές των οποίων οι προσφορές γίνονται αποδεκτές από το Σωματείο.
δ) Δημοσιεύει κάθε έτος τα Πρακτικά των επιστημονικών Συνεδρίων σε ένα περιοδικό σύγγραμμα, το οποίο αποτελεί επίσημο όργανο του Σωματείου.
ε) Προβαίνει στην ίδρυση και οργάνωση επιστημονικής βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου και στη συγκέντρωση Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Ιατρικών συγγραμμάτων και περιοδικών.
στ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναλαμβάνει την έρευνα σε θέματα που αφορούν την κοινωνική υγεία και εισηγείται προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη λήψη των κάθε φορά ενδεικνυομένων μέτρων.
ζ) Εισηγείται στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες προτάσεις για την προώθηση της Ειδικότητας της Αθλητιατρικής στην Ελλάδα, καθώς και κάθε σχετικού θέματος που θα αφορά αυτή στο μέλλον.
η) Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες την προώθηση δημιουργίας Αθλητιατρικών κέντρων, που θα αποσκοπούν στην εφαρμογή της προληπτικής Ιατρικής στο χώρο του Αθλητισμού, στην έρευνα και στη θεραπεία.
θ) Συνεργάζεται με επιστημονικά Ιατρικά και Αθλητικά Σωματεία και συλλόγους, με Πανεπιστημιακούς φορείς καθώς και με άλλες σχετικές οργανώσεις, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην Αθλητιατρική Επιστήμη.
ι) Προβαίνει στη διοργάνωση εκδηλώσεων με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς και στη δημιουργία τράπεζας αίματος και τράπεζας οργάνων σώματος με σκοπό τη δωρεά τους σε πάσχοντες εν ενεργεία αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 3

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που φέρει σε κύκλο τις λέξεις:
“ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990” και στη μέση σύμπλεγμα ενός αθλητή με το κλασικό σήμα της Ιατρικής (φίδι), με το σήμα των Ολυμπιακών αγώνων πάνω από αυτό.

Μέλη

ΑΡΘΡΟ 4

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 5

1.- Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
α) Κάθε πτυχιούχος Ιατρικού Τμήματος Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου με ελληνική υπηκοότητα που ασκεί την Ιατρική στην Ελλάδα και δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμού ή ένωσης προσώπων. Η απαγόρευση εγγραφής του ως μέλους διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
β) Κάθε πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με Ελληνική υπηκοότητα, ο οποίος δεν στερήθηκε τα δικαιώματα που αναφέρονται προηγουμένως και ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με θέμα σχετικό με την Αθλητιατρική και έχει αποδεδειγμένο και επαρκή επιστημονικό έργο στην Αθλητιατρική Επιστήμη που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ.
γ) Κάθε τακτικό και αντεπιστέλλον μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος γίνεται αυτόματα τακτικό μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρίας Ελλάδος.
2.- Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος πρέπει να καταθέσει αίτηση που υπογράφεται από δύο τακτικά μέλη και το Δ.Σ. του Σωματείου αποφασίζει στην επόμενη συνεδρίασή του με ψηφοφορία. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τις μισές και μία ψήφους και σε περίπτωση απόρριψής του δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει νέα αίτηση, αν δεν έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την προηγούμενη.
3.- Στον υποψήφιο που έγινε δεκτός, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου τού το αναγγέλλει εγγράφως και τον καλεί εντός εικοσαημέρου να καταθέσει στο ταμείο του Σωματείου το δικαίωμα εγγραφής και την προς το Σωματείο συνδρομή του. Σε περίπτωση που ο εκλεγμένος δεν προβεί στα παραπάνω, χάνει το δικαίωμα εγγραφής, θεωρείται μη δεκτός και μόνο μετά την παρέλευση δύο (2) ετών μπορεί να προταθεί εκ νέου.

ΑΡΘΡΟ 6

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν φοιτητές ιατρικών τμημάτων, ΤΕΦΑΑ, φυσικοθεραπείας, Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, μετά από επιτυχείς σπουδές έξι εξαμήνων και που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα με την διαδικασία που ορίζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5. Τα δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 7

1.- Η ετήσια συνδρομή καθώς και το δικαίωμα εγγραφής των Τακτικών και Δοκίμων μελών καθορίζεται κάθε φορά έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου σε μία από τις συνελεύσεις του.
2.- Η ετήσια συνδρομή των Επιτίμων μελών είναι προαιρετική. Τακτικά και Δόκιμα μέλη, τα οποία καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους περισσότερο από τρεις μήνες, καλούνται εγγράφως από τον Ταμία να καταβάλουν μέσα σε ένα μήνα την οφειλή τους. Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας αυτής και μη εκπλήρωσης της καταβολής, το Δ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου, προβαίνει στην διαγραφή των Μελών, που δεν έχουν εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωσή τους.
3.- Τα μέλη που έχουν διαγραφεί, μόνο μετά από παρέλευση διετίας μπορούν να επανεγγραφούν, έπειτα από αίτησή τους και ψηφοφορία όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 και 7.

ΑΡΘΡΟ 8

1.- Επίτιμο Μέλος μπορεί να ονομασθεί κάθε ιατρός ή επιστήμονας άλλου κλάδου, ο οποίος έχει διαπρέψει στον τομέα του, καθώς και κάθε Μέλος, το οποίο έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Για την ονομασία του, ως Επίτιμο Μέλος, απαιτείται πρόταση του Δ.Σ. προς το Σωματείο και απόφαση αυτού έπειτα από πλειοψηφία των μισών συν ενός ψήφων από αυτούς που είναι παρόντες.
2.- Ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου του Σωματείου απονέμεται από αυτό σε Τακτικά ή Επίτιμα Μέλη τα οποία με την επιστημονική τους προβολή, το ήθος, την δραστηριότητα και γενικά τις υπηρεσίες τους, συνέβαλαν ιδιαίτερα, στην προαγωγή του έργου του Σωματείου.
3.- Το Σωματείο προβαίνει σε ψηφοφορία για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου, έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. ή έπειτα από ενυπόγραφη πρόταση του 1/3 των Τακτικών Μελών. Κατά την ψηφοφορία πρέπει να λάβει τα 2/3 από τα παρόντα Μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών

ΑΡΘΡΟ 9

Τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε Τακτικό Μέλος έχει το δικαίωμα:
1.- Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σ’ οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σωματείο και να αναπτύσσει τη γνώμη αυτή στα αρμόδια όργανά του.
2.- Να προτείνει νέα μέλη.
3.- Να εκλέγει και εκλέγεται.
Κάθε Τακτικό Μέλος έχει την υποχρέωση:
1.- Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
2.- Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις γενικές συνελεύσεις.
3.- Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γ.Σ. του Σωματείου, έπειτα από ψηφοφορία, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των παρευρισκομένων (μισοί συν ένας) ονομάζει:
Δωρητές, αυτούς που προσφέρουν χρηματικό ποσό εκατό χιλιάδες δρχ. (100.000) και άνω.
Ευεργέτες, αυτούς που προσφέρουν ποσό πεντακοσίων χιλιάδων δρχ. (500.000) και άνω.
Μεγάλους Ευεργέτες, εκείνους οι οποίοι έχουν κριθεί άξιοι του τίτλου αυτού, έπειτα από μεγάλες προσφορές προς το Σωματείο, υλικές ή ηθικές.
Στα γραφεία ή στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Σωματείου αναρτώνται τιμητικοί πίνακες με τα ονόματα των Δωρητών και Ευεργετών, καθώς και οι εικόνες των τέως Προέδρων και Επιτίμων Προέδρων.
Δωρητές ή Ευεργέτες μπορούν να ονομασθούν και τα άτομα που έχουν χαρίσει βιβλιοθήκες μεγάλης αξίας.

ΑΡΘΡΟ 11

1.- Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέλη έχει αποδειχθεί ότι έχει παραβεί τους ηθικούς κανόνες της Ιατρικής και της Επιστημονικής αξιοπρέπειας, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Πρόεδρο του Σωματείου να επιστήσει την προσοχή του Μέλους, το οποίο έπραξε τα παραπάνω. Ακόμα, όμως, και χωρίς αυτόν μπορεί το Δ.Σ. του Σωματείου να αποφασίσει (με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών που αποτελούν το Δ.Σ.) την διαγραφή του Μέλους, οπότε η απόφαση αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο σε Συνέλευση του Σωματείου.
2.- Κατά της απόφασης αυτής του Δ.Σ. το ενδιαφερόμενο Μέλος μπορεί μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο να ασκήσει εγγράφως προσφυγή προς τη Γ.Σ. του Σωματείου, η οποία κατά την πρώτη, μετά τη λήξη της προσφυγής, Συνέλευσή της παίρνει απόφαση με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων για την προσφυγή.
3.- Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος παραβεί με κάποια πράξη ή παράλειψη την νομοθεσία περί Σωματείων, ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση θεωρείται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου και επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος να εξελιχθούν και μέχρι διαγραφής του Μέλους αυτού με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, όπως ορίζεται παραπάνω.
4.- Στην απόφαση για διαγραφή του για πειθαρχικούς λόγους μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει την κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12

Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ.. Μπορεί να γίνει πάλι μέλος, εφόσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές του προς το Σωματείο.
Το μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται από το Σωματείο, δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή σ’ αυτόν, των χρημάτων, τα οποία κατέβαλε.

 

Κεφάλαιο Β΄

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

1.- Το Σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:
Από έναν Πρόεδρο, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία, έναν Ειδικό Γραμματέα, έναν Έφορο Βιβλιοθήκης και οκτώ Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του τακτικού συνεδρίου (και όταν αυτό δεν πραγματοποιείται, η Γ.Σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια τον μήνα Νοέμβριο), από την Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων από τα Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.
2.- Η θητεία όλων των παραπάνω είναι διετής.
3.- Για την εξασφάλιση πληρέστερης ενημέρωσης και συνέχειας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σ’ αυτό ως πρώτος Σύμβουλος ένα από τα Μέλη του απερχομένου Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από τον τελευταίο, κατά την τελευταία συνεδρία του, πριν από τις νέες Αρχαιρεσίες.
4.- Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, δεν μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερες από δύο κατά συνέχεια διετίες.
5.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να συμμετέχουν συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και Μέλη:
α) Τα οποία δεν έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία,
β) Άτομα από τα οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης Συνεταιρισμών ή Ενώσεων προσώπων και
γ) Από άτομα τα οποία έχουν στερηθεί, αυτοδικαίως ή έπειτα από Δικαστική Απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και σε όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
6.- Ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. πρέπει να είναι τακτικό μέλος από τετραετία τουλάχιστον, να είναι Τακτικός, Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής, να είναι Διευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή να έχει ασκήσει για 10 τουλάχιστον έτη την ειδικότητά του.
7.- Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέα, πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο ή να είναι Επιμελητής Α΄ του Ε.Σ.Υ. ή να έχει ασκήσει για τρία (3) τουλάχιστον έτη την ειδικότητά του.
8.- Οι υποψήφιοι για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι Τακτικά Μέλη.
9.- Απαγορεύεται σε Μέλη της Διοίκησης η παροχή προς το Σωματείο εργασίας με αμοιβή ή η σύναψη με αυτήν σύμβασης, η οποία συνεπάγεται την λήψη αμοιβής για την προσφορά κάθε φύσης ή ανάληψη έργου που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, προμήθειας ή οποιασδήποτε παροχής προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 14

1.- Στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό η επίλυση όλων των ζητημάτων, τα οποία δεν απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή έπειτα από αίτηση τριών από τα Μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία με παρουσία πέντε τουλάχιστον Μελών του.
3.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έπειτα από πλειοψηφία των παρευρισκομένων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση, το αναγκαίο για την γενική λειτουργία του Σωματείου Προσωπικό (κλητήρας, γραφέας, δακτυλογράφος, βιβλιοθηκονόμος), τα προσόντα του οποίου καθορίζει με ελεύθερη κρίση, παίρνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 22, η οποία αφορά την πρόσληψη του εισπράκτορα εκ μέρους του Ταμία.
5.- Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, δεν ευθύνονται για αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν σε Συνέλευση στην οποία δεν παρευρίσκονταν ή αφού παρευρίσκονταν διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους προκύπτει από τα Πρακτικά του Συμβουλίου, τα οποία συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στην συνέλευση Μέλη.
6.- Σε απόφαση του Δ.Σ., για ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, ένσταση η οποία έχει υπογραφεί από 30 τουλάχιστον Μέλη. Το Δ.Σ. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ενστάσεως να τη θέσει υπό την κρίση του Σωματείου σε μία από τις Συνελεύσεις του. Η άσκηση της ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για αυτήν την ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 15

1.- Εάν Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα για 4 συνεχείς Συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
2.- Σε περίπτωση όπου για οποιονδήποτε λόγο παραμείνει κενή κάποια θέση από το Δ.Σ. αυτή παραμένει κενή, τα δε ειδικά καθήκοντα της θέσης αυτής ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε ένα από τα Μέλη του Συμβουλίου. Εάν όμως οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από τρεις και ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες είναι μεγαλύτερος των 10 μηνών, οι κενές θέσεις πληρούνται έπειτα από αρχαιρεσίες οι οποίες πραγματοποιούνται εντός διμήνου από τη δημιουργία του κενού.
3.- Εάν για οποιονδήποτε λόγο μένει κενή η θέση του Προέδρου, αυτή παραμένει κενή ως τις νέες αρχαιρεσίες και η θέση του Προέδρου αντικαθίσταται στην περίπτωση αυτή από τον Α΄ Αντιπρόεδρο.
4.- Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα Μέλη του συν ένας. Ο κλασματικός αριθμός που προκύπτει δεν υπολογίζεται.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Διοικητικών, Δικαστικών και όλων των αρχών καθώς και στις σχέσεις αυτού με κάθε φυσικό ή νομικό τρίτο πρόσωπο, συγκαλεί με τον Γενικό Γραμματέα τα Μέλη και διευθύνει τις Συνελεύσεις, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, υπογράφει τα εντάλματα για πληρωμή καθώς και τις εντολές για ανάληψη από το ταμείο χρημάτων από τις καταθέσεις στην Τράπεζα, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., αποδέχεται συναλλαγματικές, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε βάρος και αποδοχή του Σωματείου για κάλυψη υποχρεώσεών του, αναλαμβάνει να εκτελέσει αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου, διορίζει και διακόπτει μετά από απόφαση του Δ.Σ. το Βοηθητικό Προσωπικό, εκτός από τον Εισπράκτορα, ο οποίος διορίζεται και διακόπτεται από τα καθήκοντά του από τον Ταμία, γνωρίζει τα πάντα γύρω από τα έγγραφα, τα οποία στέλνονται προς το Σωματείο, ανακοινώσεις και έντυπα, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έντυπα και πρακτικά των Συνελεύσεων του Σωματείου και του Δ.Σ. και γενικά φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση που απουσιάζει, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος κατά σειρά εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 17

1.- Τον Πρόεδρο, στα καθήκοντά του, βοηθά και τον αναπληρώνει, σε περίπτωση που απουσιάζει, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος.
2.- Οι Αντιπρόεδροι εποπτεύουν τις εργασίες σύνταξης και έκδοσης των Πρακτικών του Σωματείου και συντονίζουν το έργο των αρμοδίων Επιτροπών (Συντακτική, Εκδοτική). Επίσης εποπτεύουν τα οικονομικά θέματα του Σωματείου (Ταμείο, Οίκημα, Βιβλιοθήκη, συσκευές, όργανα, έπιπλα και υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία αυτού).

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την Σφραγίδα και τα Αρχεία του Σωματείου, παραλαμβάνει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα και εγγράφως αναγγέλλει στους αποστέλλοντες την παραλαβή αυτών, τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρεί, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και το βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ. που συντάσσονται απ’ αυτόν και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα διπλώματα των Μελών.
Τηρεί μητρώο των Μελών και καλεί τα μέλη σε συνέλευση έπειτα από εντολή του Προέδρου, προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για πληρωμή των εξόδων και τις εντολές ανάληψης χρημάτων από τις Τραπεζικές καταθέσεις. Με βάση την τηρούμενη απ’ αυτόν κατάσταση προτεραιότητας καταθέσεων, ανακοινώσεων, επιδείξεων κλπ και σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, επιμελείται της σύνταξης, εκτύπωσης και έγκαιρης αποστολής προς τα Μέλη, των προσκλήσεων για την κάθε προσεχή συνέλευση.
Ενόψει των Αρχαιρεσιών, συντάσσει, 10 ημέρες πριν, τους καταλόγους των ΄΄ ταμειακώς εντάξει ΄΄ , δηλαδή, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Διπλό αντίτυπο αυτών, το οποίο προσυπογράφεται από τον Ταμία, παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών. Συμμετέχει στην Επιτροπή Συντάξεων των Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων του Σωματείου.
Τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) Μητρώο Μελών, β) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, γ) Φακέλους εξερχομένων εγγράφων με βάση σχεδίου, δ) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ., ε) Κατάλογο των δηλώσεων για ανακοίνωση ή επίδειξη κλπ.
Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κάποιου κωλύματος, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ο Έφορος της Βιβλιοθήκης ή ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Ειδικός Γραμματέας: α) Τηρεί βιβλίο, στο οποίο καταχωρεί τις ανακοινώσεις, επιδείξεις, διαλέξεις κλπ που έχουν γίνει, και τις συζητήσεις που έγιναν σ’ αυτές. Η με επιμέλεια, συγκέντρωση και παρακολούθηση του επιστημονικού υλικού με την βοήθεια του Δελτίου Πρακτικών, είναι από τις βασικές υποχρεώσεις του Ειδικού Γραμματέα. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση των χειρογράφων από μέρους αυτών που κάνουν ανακοινώσεις και αυτών που παίρνουν μέρος στις συζητήσεις έχει υποχρέωση ο Ειδικός Γραμματέας να ζητεί την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα ή του Εποπτεύοντος την Επιτροπή Σύνταξης και έκδοσης Πρακτικών και των Δημοσιευμάτων του Σωματείου.
β) Μετέχει στην Επιτροπή Σύνταξης των Πρακτικών,
γ) Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει,
δ) Σε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης ή από κάποιον από τους Συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
ε) Με την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα θα αλληλογραφεί με Αθλητιατρικές Εταιρίες του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 20

1.- Ο Ταμίας με έναν εισπράκτορα, ο οποίος πληρώνεται με ποσοστά και διορίζεται απ’ αυτόν, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των Μελών, εκδίδοντας τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις που είναι θεωρημένες από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Εισπράττει επίσης κάθε εισφορά και κάθε έμβασμα προς το Σωματείο.
Εγκαίρως αναφέρει στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος τα άτομα που καθυστερούν την συνδρομή τους. Ενεργεί για τις πληρωμές, με βάση τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Τηρεί βιβλία: α) Περιουσίας του Σωματείου, β) Εισπράξεων και δαπανών, μονογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και γ) Βιβλίο ισολογισμών.
2.- Ο Ταμίας δεν έχει το δικαίωμα να κρατάει για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Σωματείου ποσό που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές. Τα επιπλέον υποχρεώνεται να καταθέσει στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζα, αυτούσια ή μεταβεβλημένα, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., σε αξιόγραφα, για τα οποία είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ζημίας που έχει προκύψει από παράλειψή του. Αναλαμβάνει χρήματα από την Τράπεζα μόνο με έγγραφη έγκριση του Δ.Σ.
3.- Υποχρεώνεται να ενημερώνει για τα οικονομικά του Σωματείου το Δ.Σ. του Σωματείου.
4.- Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσει τον απολογισμό και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Στη συνέχεια μεριμνά για την καταχώρηση αυτών στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και κατόπιν τα υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μελών, η οποία συνέρχεται εντός τριμήνου από την λήξη του ημερολογιακού έτους και μετά την υποβολή του πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5.- Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Ταμία, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 21

Ο έλεγχος της όλης διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ταμία κάθε έτος, διενεργείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή από Τακτικά Μέλη, η οποία εκλέγεται την ίδια μέρα με το Δ.Σ. και της οποίας η θητεία ορίζεται διετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει το πόρισμά της στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του οικονομικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο Έφορος Βιβλιοθήκης: α) Επιμελείται της συντήρησης των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών του Σωματείου, εισηγείται για την αγορά νέων, και μεριμνά γενικά για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου, βοηθούμενος στην προκειμένη περίπτωση από ειδικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί, έπειτα από εισήγηση του πρώτου, στο Δ.Σ.
β) Μετέχει στην Επιτροπή Συντάξεων Εκδόσεως των Πρακτικών και Δημοσιευμάτων του Σωματείου.
γ) Τηρεί μητρώα συγγραμμάτων, περιοδικών και συσκευών του Σωματείου καθώς και καρτελοθήκες για τη χρέωση των Μελών, τα οποία παίρνουν με δανεισμό συγγράμματα και περιοδικά.
δ) Αναφέρει εγγράφως στο Δ.Σ. κάθε απώλεια ή φθορά του υλικού το οποίο του έχει εμπιστευθεί.

 

Κεφάλαιο Γ΄

Εργασίες του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 23

Οι Συνελεύσεις είναι τακτικές (μία κάθε 15 ημέρες εφόσον υπάρχει θέμα γι’ αυτό), σε καθορισμένη ώρα από το Σωματείο και έκτακτες, οι οποίες προκαλούνται είτε από τον Πρόεδρο, εξαιτίας κάποιου επείγοντος ζητήματος, είτε από Μέλη, 30 τουλάχιστον στον αριθμό, με έγγραφο το οποίο στέλνεται στον Πρόεδρο και αναφέρεται το αίτιο. Εάν ο Πρόεδρος δεν θεωρήσει αυτό σημαντικό μπορεί να μην συγκαλέσει Συνέλευση, υποχρεώνεται όμως να ανακοινώσει το γεγονός στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει. Το Δ.Σ. επίσης μπορεί να αποφασίσει σύγκληση τακτικής ή εκτάκτου Συνέλευσης και εκτός του συνηθισμένου τόπου που γίνονται οι Συνελεύσεις λ.χ. σε αίθουσα επιστημονικού κέντρου ή κλινικής ή εργαστηρίου. Και αυτή η Συνεδρίαση διεξάγεται κατά τα κανονισμένα.

ΑΡΘΡΟ 24

Η πρώτη Συνέλευση του Σωματείου ορίζεται ως Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε χρόνο παρουσιάζονται – αναφέρονται τα όσα έχουν γίνει, ο ισολογισμός του περασμένου έτους, το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και στη συνέχεια με ψηφοφορία: 1) Εγκρίνεται ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου και 2) απαλλάσσεται από τις Διοικητικές και Οικονομικές ευθύνες το Δ.Σ. για τη διαχείριση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί. Κάθε δεύτερο έτος γίνονται επίσης, όλα τα παραπάνω και ακολουθεί η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 25

Στις Συνελεύσεις προσκαλούνται τα Τακτικά Μέλη με πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι προσκλήσεις για μεν τις Συνελεύσεις, στις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από το Σωματείο, αποστέλλονται 8 μέρες πριν, για δε τις καθαρά επιστημονικές και για την εκλογή Μελών 4 μέρες μόνο πριν.
Στην πρόσκληση αναγράφονται όλα τα ζητήματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.
Μόνο οι καθαρά και αυστηρά επιστημονικού περιεχομένου Συνελεύσεις μπορούν να είναι δημόσιες, αν το εγκρίνει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 26

1.- Το Σωματείο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, για μεν τις καθαρά επιστημονικές Συνεδριάσεις και για την εκλογή Μελών, οποιοσδήποτε αριθμός Μελών και αν παρίσταται, όχι όμως λιγότερος των είκοσι, για δε τις υπόλοιπες Συνεδριάσεις στις οποίες το Σωματείο πρέπει να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις (Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες) απαιτείται η παρουσία του 1/6 απ’ αυτούς που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν από τα Τακτικά Μέλη, και οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων Μελών.

ΑΡΘΡΟ 27

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, καλούνται τα Μέλη γραπτώς μέσα σε 8 ημέρες, οπότε απαρτία θεωρείται όσα Μέλη και αν παραστούν, πάντως όχι λιγότερα του 1/10 από τα Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 28

Στην αρχή της Συνελεύσεως ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα όσα θεωρεί άξια ανακοινώσεων σχετικά με το Σωματείο. Στη συνέχεια επακολουθούν οι τυχόν υπάρχουσες εισηγητικές εκθέσεις κριτικών επιτροπών, κατόπιν οι προτάσεις και αιτήσεις των Μελών, τα οποία εγγράφως ζήτησαν αυτό πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. Μετά από αυτό, το Σωματείο επιλαμβάνεται της ημερήσιας διάταξης, στην οποία τηρείται η αναγεγραμμένη στην πρόσκληση σειρά, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από τον Πρόεδρο με την συγκατάθεση των παρόντων.
Η διάρκεια των επιδείξεων δεν υπερβαίνει τα 7 λεπτά.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Η διάρκεια των διαλέξεων δεν υπερβαίνει τα 30-45 λεπτά, μπορεί όμως ο χρόνος αυτός να παραταθεί για λίγο, έπειτα από υπόδειξη του Προέδρου και με την συναίνεση των παρόντων.
Μετά το τέλος επιδείξεως, ανακοινώσεως ή διαλέξεως ο Πρόεδρος δίνει το λόγο για 3 λεπτά σε κάθε Μέλος, το οποίο θα έχει να παρατηρήσει κάτι σχετικό με το θέμα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για 3 λεπτά ακόμη, με την συναίνεση του Σωματείου.
Μόνο αν αυτοί που ζήτησαν το λόγο είναι πολλοί, και δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, ο Πρόεδρος μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση για την προσεχή Συνέλευση. Μετά τις παρατηρήσεις των Μελών ο λόγος δίνεται για 5 λεπτά στον κύριο ομιλητή και κατόπιν για δεύτερη φορά δίνεται ο λόγος σε εκείνον που επιθυμεί με μια ολιγόλογη παρατήρηση να ανασκευάσει κάτι που έχει ήδη ειπωθεί σε αντίκρουση της προσωπικής του γνώμης. Προς τελική ανταπάντηση, έχει δικαίωμα ο αρχικός ομιλητής για ολιγόλογη παρατήρηση με την οποία λήγει και η συζήτηση του θέματος.

ΑΡΘΡΟ 29

1.- Όσα από τα Μέλη επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη, πρέπει να ειδοποιήσουν γι’ αυτό εγκαίρως και γραπτώς τον Γενικό Γραμματέα, αφού παραδώσουν σ’ αυτόν το όλο κείμενο ή σαφή περίληψη του θέματος, η οποία προορίζεται για τα Πρακτικά. Περιλήψεις οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί εκ των προτέρων, είναι δικαίωμα του Προέδρου κατά την κρίση του να αρνηθεί την ανακοίνωσή τους. Οπωσδήποτε όμως κατά τη σύνταξη των Πρακτικών αναγράφεται απλά και μόνο ο τίτλος της ανακοίνωσης αν δεν κατατεθεί κατά τη διάρκεια ή αμέσως στο τέλος της συνέλευσης, τουλάχιστον περίληψη της ανακοίνωσης.
2.- Επιδείξεις, οι οποίες δεν έχουν προαγγελθεί με πρόσκληση (= έκτακτες επιδείξεις) μπορούν να πραγματοποιηθούν με την έγκριση του Προέδρου, μόνο εφόσον η αναβολή τους δεν καθίσταται εφικτή (παρουσίαση ασθενούς ή πρόσφατου παρασκευάσματος κ.ο.κ.). Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφερόμενο Μέλος οφείλει να αναφέρει σχετικά στον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως για να παραδώσει σχετική περίληψη.
3.- Ανακοινώσεις και επιδείξεις οι οποίες έχουν γίνει από περισσότερα του ενός Μέλη, αναπτύσσονται ενώπιον του Σωματείου από ένα ή δύο το πολύ από αυτούς. Αυτό δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους συνεργάτες, ιδιαιτέρως τον πρώτο από αυτούς, της υποχρέωσης να παρίστανται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

1.- Τα Μέλη που παίρνουν μέρος στην συζήτηση οφείλουν, κατά την διάρκεια της Συνέλευσης ή στο τέλος αυτής, να καταθέσουν στον Ειδικό Γραμματέα σε σημείωση, τα όσα υποστήριξαν, για την σύνταξη των Πρακτικών. Σε μη κατάθεση τέτοιου σημειώματος από Μέλος, στα Πρακτικά αναφέρεται απλώς ότι έλαβε αυτός μέρος στη συζήτηση. Κάθε σημείωμα μονογράφεται υπεύθυνα από τον Ειδικό Γραμματέα, εφόσον βρίσκει αυτό σύμφωνο με την έννοια που υποστηρίχθηκε στη συζήτηση, διαφορετικά θέτει το γρηγορότερο το σημείωμα στην κρίση της Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των Πρακτικών, η οποία και αποφαίνεται τελικά.
Μόνο κάποια λεκτική διόρθωση συντάξεως είναι εφικτή, η οποία όμως δεν πρέπει να αλλοιώνει την έννοια αυτών που είχαν υποστηριχθεί.
Η με επιμέλεια παρακολούθηση του υλικού για τα πρακτικά είναι από τις βασικές υποχρεώσεις του Ειδικού Γραμματέα, καθώς και η αυστηρή τήρηση της παραπάνω διάταξης, εφόσον δεν διαθέτει το Σωματείο ειδικό στενογράφο.
2.- Ο Ειδικός Γραμματέας μπορεί με έγκριση του Δ.Σ. να παραδώσει συνοπτικό δελτίο από τα Πρακτικά σε ιατρικά περιοδικά, όταν αυτά έχουν κάνει αίτηση γι’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 31

Εκτός από τα Μέλη, και σε κάθε άλλο επιστήμονα (΄΄ξένο΄΄ του Σωματείου), μπορεί να δοθεί η άδεια από το Δ.Σ. να προβεί μεν σε επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη, από τον Πρόεδρο δε, να μετάσχει και στην επιστημονική συζήτηση.

ΑΡΘΡΟ 32

Η παραδοχή ή απόρριψη προτάσεων και γενικά η λήψη αποφάσεων γίνεται με ανάταση των χεριών ή ονομαστικά ή με ψηφοδέλτια. Αυτοί που αρνούνται να ψηφίσουν και τα λευκά ψηφοδέλτια, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που ψήφισαν. Σε ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οποιαδήποτε πρόταση, αφού απορριφθεί, μόνο μετά την παρέλευση ενός έτους, μπορεί να υποβληθεί σε ψηφοφορία από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 33

1.- Το Δ.Σ. μπορεί, όσες φορές κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει στη σύσταση τριμελών ή πενταμελών επιτροπών για τη μελέτη, την εισήγηση ή και την αντιμετώπιση ζητημάτων επιστημονικών, κριτικών, ερευνητικών, οργανωτικών, εκδοτικών, οικοδομικών κλπ. Στις Επιτροπές αυτές προεδρεύει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται απ’ αυτό. Τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών καθώς και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται από τα παριστάμενα στη Συνέλευση Μέλη, τα οποία τελικά αποφαίνονται με φανερή ψηφοφορία.
2.- Οι επιτροπές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού, μπορούν να συνεργασθούν με όσους φορείς αναφέρονται σ’ αυτό.
3.- Τα πορίσματα των επιτροπών ανακοινώνονται στο Δ.Σ. και στις συνελεύσεις των μελών και μπορούν να δημοσιευθούν στο Περιοδικό σύγγραμμα του Σωματείου, στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, καθώς και σε Ελληνικά ή Ξένα Επιστημονικά περιοδικά.
4.- Παραίτηση από την Επιτροπή, στην οποία ορίσθηκε κάποιος, δεν είναι επιτρεπτή, χωρίς τη συναίνεση των Μελών που παρευρίσκονται στη Συνέλευση.

 

Κεφάλαιο Δ΄

Αρχαιρεσίες

ΑΡΘΡΟ 34

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των διοικήσεων και γενικά της λειτουργίας του Σωματείου, οφείλει να προβαίνει σε προεργασία, η οποία απαιτείται για την κατά τα άρθρα 15, 26, 27, 28, 29 του παρόντος καταστατικού, ανά διετία, από την Γενική Συνέλευση, διενεργούμενη εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, με τρόπο ώστε η διεξαγωγή αυτής να είναι νόμιμη, αδιάβλητη και προσιτή σε επιστήμονες.
Γι’ αυτό:
α) Το Δ.Σ. σε συνέλευσή του, η οποία τελείται 20-30 μέρες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο για τις Αρχαιρεσίες, ορίζει την ακριβή ημερομηνία των Αρχαιρεσιών και καθορίζει, με πρόταση του Προέδρου, το μέλος από το Δ.Σ. το οποίο κατά το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, θα είναι ο μη αιρετός Α΄ Σύμβουλος στο επόμενο Δ.Σ.
β) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο κατά το άρθρο 18 αναπληρωτής του.
Είναι στη δικαιοδοσία του Προέδρου η ανάθεση της προεδρίας της Συνέλευσης σ’ έναν από τους παρόντες Επιτίμους Προέδρους του Σωματείου ή Ιδρυτικών μελών του Σωματείου.
γ) Μετά την ανάγνωση της έκθεσης αυτών που έχουν πραχθεί στο προηγούμενο έτος από τον Πρόεδρο, και την ανάλυση του ισολογισμού από τον Ταμία, το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, η Συνέλευση εκλέγει, με πρόταση του Προέδρου, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών, η οποία αφού αναλάβει αμέσως τα καθήκοντά της προβαίνει στην , βάσει του καταλόγου των μελών με δικαίωμα ψήφου, που έχει ο Γεν. Γραμματέας, διεξαγωγή της ψηφοφορίας (γνωστοποίηση υποψηφίων, διανομή ψηφοδελτίων, υπογραφή ψηφισάντων, καταμέτρηση ψήφων κλπ) και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
δ) Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, αυτός που προεδρεύει στην Συνέλευση καθώς και το Δ.Σ. δεν απομακρύνονται από την αίθουσα. Το Δ.Σ. στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να επεμβαίνει στα καθήκοντα της Εφορ. Επιτροπής, συνεδριάζει συνεχώς με σκοπό να παρέχει στην Εφορευτική Επιτροπή τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού γύρω από τις Αρχαιρεσίες.
2.- Το Νεοεκλεγμένο Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την επομένη των εκλογών.
Με διαδοχικές υποψηφιότητες και ψηφοφορίες, οι 15 εκλεγμένοι εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρο, Ειδικό Γραμματέα και Έφορο Βιβλιοθήκης.
Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. οφείλουν να παραδώσουν στους διαδόχους τους, τα βιβλία, μητρώα, τρέχοντα έγγραφα και την σφραγίδα του Σωματείου μέσα σε ένα 5νθήμερο.
Ο Ταμίας και ο Έφορος Βιβλιοθήκης οφείλουν να παραδώσουν στους διαδόχους τους τα περιουσιακά και τα υπόλοιπα στοιχεία της αρμοδιότητάς τους (ταμείο, βιβλίο, διπλότυπα, συγγράμματα και περιοδικά, συσκευές, έπιπλα κλπ) εντός 20ημέρου. Κάθε καθυστέρηση ή τυχόν σημειούμενη ανωμαλία, γύρω από τις διαδικασίες παράδοσης παραλαβής καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διαπιστούμενη απώλεια περιουσιακών και υπόλοιπων στοιχείων του Σωματείου αναφέρεται προφορικά ή γραπτά απ’ αυτόν που το παρέλαβε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Κεφάλαιο Ε΄

Πόροι του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού του και διάλυση αυτού

ΑΡΘΡΟ 35

Πόροι του Σωματείου είναι: 1) Το, κατά το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού, από τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη, με το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό, το ύψος των οποίων, βάσει των εκάστοτε επικρατουσών οικονομικών συνθηκών, ορίζεται από το Σωματείο έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. και η προαιρετική καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή των Επίτιμων Μελών.
2) Τα έσοδα από διάφορα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου (καταθέσεις, ομολογίες, χρεόγραφα κλπ).
3) Οι προαιρετικές εισφορές Μελών του Σωματείου και οι επώνυμες δωρεές ή κληροδοσίες, οι οποίες γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον από όλα τα παρόντα Μέλη.
4) Οι κληρονομίες προς το Σωματείο, οι οποίες γίνονται αποδεκτές μετά από απογραφή της ωφελείας.
5) Οι κληρονομίες ή κληροδοσίες ή επώνυμες δωρεές, με καθορισμένο σκοπό, οι οποίες γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται δεν αντιτίθεται σ’ αυτόν του Σωματείου.
6) Οι από το κράτος, τυχόν παρεχόμενες επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις και
7) Κάθε άλλα νόμιμα, και πέρα από κερδοσκοπικές ενέργειες που επιτυγχάνονται από το Δ.Σ., έσοδα.

ΑΡΘΡΟ 36

1.- Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού δεν μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 4 ετών. Πρέπει γι’ αυτή, να αποφασισθεί σε Γ.Σ. του Σωματείου, η οποία έχει προσκληθεί γι’ αυτό το σκοπό, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 3/4 από τους παρόντες.
2.- Σε παρόμοια Συνέλευση (παρουσία των 3/5 τουλάχιστον των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου) και με την ίδια πλειοψηφία (πλειοψηφία ? από τους παρόντες) μπορεί να αποφασισθεί η διάλυση του Σωματείου ή η συγχώνευσή του με άλλο Ιατρικό Σωματείο. Μετά τη διάλυση η περιουσία αυτού, τηρώντας τη διαδικασία του άρθρου 25 ν.δ. 795/31.12.70/1-1-71, περιέρχεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που υποχρεούται από τα έσοδα της εν λόγω περιουσίας (τόκοι, ενοίκια κλπ) να προβαίνει στην ανά 2-3 έτη προκήρυξη διαγωνισμού, με σκοπό την προαγωγή της Αθλητιατρικής έρευνας στην Ελλάδα.
3.- Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών για διάλυση του Σωματείου, κοινοποιείται με την φροντίδα του Προέδρου της Συνέλευσης, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για εγγραφή στα, κατά το άρθρο 78 του Α.Κ., βιβλία και ενημέρωση του σχετικού φακέλου ως και στην Εποπτεύουσα Αρχή, δηλαδή τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης.
Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται μόνο, από την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εγγραφή της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 37

΄΄Εσωτερικός Κανονισμός΄΄, που έχει επεξεργασθεί από το Δ.Σ. και ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να ρυθμίσει τον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, καλύτερο τρόπο της εφαρμογής στην πράξη όσων αφορούν:
α) την είσπραξη (τμηματική, εφάπαξ κλπ) της ετήσιας συνδρομής (άρθρα 5,9), β) τις επιστημονικές ανακοινώσεις και συζητήσεις (άρθρα 30,31,32 και 33), γ) την λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου (άρθρο 2), δ) τις αρμοδιότητες κάθε μιάς από τις Ειδικές Επιτροπές (άρθρο 35).

ΑΡΘΡΟ 38

Οτιδήποτε, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 795/της 30 Δεκεμβρίου 1970 και των οικείων διατάξεων του Α.Κ. καθώς και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 39

Το Σωματείο υφίσταται, εφόσον τα Τακτικά Μέλη του δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20).

ΑΡΘΡΟ 40

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα (40) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, απ’ την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. – Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Καταστατικό