Πρόεδρος:
Κ. Νάτσης

Α’ Αντιπρόεδρος:
Σ. Γαλιτσάνος

Β’ Αντιπρόεδρος:
Μ. Σγάντζος

Γεν. Γραμματέας:
Μ. Πιάγκου

Ειδ. Γραμματέας:
Τ. Τότλης

Ταμίας:
Μ. Διδάγγελος

Εφ. Βιβλιοθήκης:
Ε. Παππάς

Μέλη:
Σ. Γιακουμάκης
Κ. Γκανάτσιος
Χ. Λυρτζής
Ν. Ξυλούρης
Ν. Οτουντζίδης
Δ. Παγωνίδης
Ν. Σύρμος
Ι. Τερζίδης

 

Διοικητικό Συμβούλιο