Πρόεδρος:
Κ. Νάτσης

Α’ Αντιπρόεδρος:
Σ. Γαλιτσάνος

Β’ Αντιπρόεδρος:
Σ. Γιακουμάκης

Γεν. Γραμματέας:
Χ. Λυρτζής

Ειδ. Γραμματέας:
Μ. Σγάντζος

Ταμίας:
Μ. Πιάγκου

Εφ. Βιβλιοθήκης:
Ν. Αναστασόπουλος

Μέλη:
Κ. Γκανάτσιος
Μ. Διδάγγελος
Ν. Ξυλούρης
Ε. Παππάς
Γ. Σοφίδης
Ν. Σύρμος
Ι. Τερζίδης
Τ. Τότλης

 

Διοικητικό Συμβούλιο