Πρόεδρος:
Σ. Γαλιτσάνος
Α' Αντιπρόεδρος:
Κ. Νάτσης
Β' Αντιπρόεδρος:
Σ. Γιακουμάκης
Γεν. Γραμματέας:
Χ. Λυρτζής
Ειδ. Γραμματέας:
Μ. Σγάντζος
Ταμίας:
Μ. Διδάγγελος
Εφ. Βιβλιοθήκης
Ν. Αναστασόπουλος
Μέλη:

Σ. Αποστολίδης
Ε. Ασουχίδου
Ν. Ξυλούρης
Μ. Πιάγκου

Π. Ρούφας
Γ. Σοφίδης
Ι. Τερζίδης
Τ. Τότλης